A román nyelv oktatása a nem román anyanyelvű diákoknak

Tekintettel arra, hogy térségünkben a román nyelv oktatása, és főleg a diákok eredményei, az egyik legkényesebb kérdés mind a mai napig, Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezeli a kisebbségi oktatás kérdését, és fontosnak tartja az állam nyelvének elsajátítását a diákok körében. Sajnos az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem garantálta, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként (nem anyanyelvként) tanulhassák.

Köztudott, hogy jelenleg az elemi osztályok kivételével a román nyelv oktatása egységes tanterv szerint történik Romániában, annak ellenére, hogy a 2011-ben elfogadott 1-es számú oktatási törvény 46-os cikkelyének 2., illetve 4. bekezdése rendelkezik arról, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára a román nyelv és irodalom oktatása és számonkérése sajátos tanterv alapján történjék. A törvény adta lehetőségeket kihasználva, az új előírások alapján az előkészítőtől a VIII. osztályig kidolgozták a magyar iskolák, a magyar diákok számára a román oktatás specifikus tanterveit, melyek a nyelvi kompetenciák kialakítására, a beszélt nyelv oktatására alapoznak, ám gyakorlatba ültetésük a mai napig elmaradt.

Probléma, hogy nincs különbségtétel az államnyelv kisebbségi és anyanyelvi környezetben való oktatását illetően sem a tantervek, sem a tankönyvek szintjén, ami emberjogi szempontból megközelítve teljes mértékben diszkriminatív, illetve nincsen összhangban sem a romániai, sem pedig az európai törvénykezés esélyegyenlőséget garantáló előírásaival. Ennek következményeként, a román nyelv tanítása arra korlátozódik, hogy nagy mennyiségű nyelvtani és irodalmi ismeret elsajátítását követelik meg a kisebbségi tanulóktól.

A magyar kisebbségnek szüksége van arra, hogy specifikus nyelvi igényeinek figyelembe- vétele mellett tanulhassa az állam nyelvét, vagyis mindenekelőtt, második nyelvként, olyan tantervek, tankönyvek és más oktatási segédeszközök segítségével, amelyek nyelvi kommunikatív kompetenciáját olyan mértékben fejlesztik, ahogyan az adott társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális érvényesülés azt megkívánja.

A fentiek értelmében szükségesnek tartjuk a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti értékelési formák mielőbbi érvénybe léptetését a kisebbségi iskolákban, minden szinten, az előkészítőtől a XII. osztályig.

Kapcsolódó sajtóhírek Hargita Megye Tanácsának a régi honlapjáról

Felmérések a román nyelvoktatással kapcsolatosan (Hargita Megye Tanácsának a régi honlapjáról)

Hargita Megye Tanácsának a román nyelvoktatása témakörében tett lépései a 2014–2019-es időszakban (Hargita Megye Tanácsának a régi honlapjáról)