Románnyelv-oktatás

A román nyelv oktatása a nem román anyanyelvű diákoknak

 

Tekintettel arra, hogy térségünkben a román nyelv oktatása, és főleg a diákok eredményei, az egyik legkényesebb kérdés mind a mai napig, Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezeli a kisebbségi oktatás kérdését, és fontosnak tartja az állam nyelvének elsajátítását a diákok körében. Sajnos az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem garantálta, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként (nem anyanyelvként) tanulhassák.

Köztudott, hogy jelenleg az elemi osztályok kivételével a román nyelv oktatása egységes tanterv szerint történik Romániában, annak ellenére, hogy a 2011-ben elfogadott 1-es számú oktatási törvény 46-os cikkelyének 2., illetve 4. bekezdése rendelkezik arról, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára a román nyelv és irodalom oktatása és számonkérése sajátos tanterv alapján történjék. A törvény adta lehetőségeket kihasználva, az új előírások alapján az előkészítőtől a VIII. osztályig kidolgozták a magyar iskolák, a magyar diákok számára a román oktatás specifikus tanterveit, melyek a nyelvi kompetenciák kialakítására, a beszélt nyelv oktatására alapoznak, ám gyakorlatba ültetésük a mai napig elmaradt.

Probléma, hogy nincs különbségtétel az államnyelv kisebbségi és anyanyelvi környezetben való oktatását illetően sem a tantervek, sem a tankönyvek szintjén, ami emberjogi szempontból megközelítve teljes mértékben diszkriminatív, illetve nincsen összhangban sem a romániai, sem pedig az európai törvénykezés esélyegyenlőséget garantáló előírásaival. Ennek következményeként, a román nyelv tanítása arra korlátozódik, hogy nagy mennyiségű nyelvtani és irodalmi ismeret elsajátítását követelik meg a kisebbségi tanulóktól.

A magyar kisebbségnek szüksége van arra, hogy specifikus nyelvi igényeinek figyelembe- vétele mellett tanulhassa az állam nyelvét, vagyis mindenekelőtt, második nyelvként, olyan tantervek, tankönyvek és más oktatási segédeszközök segítségével, amelyek nyelvi kommunikatív kompetenciáját olyan mértékben fejlesztik, ahogyan az adott társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális érvényesülés azt megkívánja.

A fentiek értelmében szükségesnek tartjuk a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti értékelési formák mielőbbi érvénybe léptetését a kisebbségi iskolákban, minden szinten, az előkészítőtől a XII. osztályig.

 

Kapcsolodó sajtóhirek:

http://hargitamegye.ro/hirek/romannyelv-oktatas.html

 

Felmérések a román nyelv oktatással kapcsolatosan:

 

Hargita Megye Tanácsának a román nyelv oktatásának témakörében tett lépései a 2015–2018-as időszakban:

2014. szeptember 12. Sajtóhír: Iskolabuszokat adtak át és településfejlesztési szerződéseket írtak alá Csíkkozmáson

2015. március 11. Megbeszélést tartottunk a román nyelv oktatásának megreformálása témakörben. (Leszögeztük a teendőket: levélírás az oktatási miniszternek, Király András államtitkárnak, Páll Emese szakdolgozatának elküldése az ortodox püspöknek, műhelymunka szervezése, az említett dolgozat bemutatása pedagógusok fórumain, módszertani napokon stb.)

2015. március 13. Elküldtük Páll Emese román szakdolgozatát az ortodox püspöknek, Andrei Făgărășeanunak.

2015. március 21. Megbeszélést tartottunk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetőivel, a beszélgetésen a román nyelv oktatása kapcsán Dávid László rektor javasolta a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv alkalmazását.

2015. április 16. A románnyelv-oktatás témakörében levelet írtunk a Hargita megyei szenátoroknak és képviselőknek, Király András államtitkárnak, Magyari Tivadar ügyvezető alelnöknek, Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, Biró Rozália és Markó Béla szenátornak, Borbély László és Máté András Levente képviselőnek, figyelmükbe ajánlottuk a román nyelv oktatásának reformjával kapcsolatos megbeszélésről készült emlékeztetőt, valamint Páll Emese román nyelvű, a témával kapcsolatos disszertációs dolgozatát. Továbbá levelünkben említést tettünk arról is, hogy szélesebb körben szeretnénk konzultálni a román nyelv oktatásának hiányosságairól, éppen ezért online kérdőívet és konzultációs felhívást küldtünk ki a témakörben a szülők, igazgatók, a térség iskolái és szakemberei részére.

2015. április 22. Konzultációra hívtuk az iskolaigazgatókat – Elküldtük a tanároknak, szülőknek, diákoknak a románnyelv-oktatás témakörében készült kérdőív online elérhetőségét, véleményt kértünk, javaslatokat a románnyelv-oktatás problémáinak megoldására, hiányosságainak pótlására. A felmérés eredményei ide kattintva megtekinthetők.

2015. április Az ifjúsági tevékenységeket támogató program 2015. tavaszi kiírásában 4 olyan nyertes pályázatot támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborok, cseretáborok által.

2015. április 15. Sajtóhír: Más módszertan szerint kellene tanulják a románt a magyar anyanyelvűek

2015. május 7. Kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a román nyelv oktatásáról az érintett oktatási szereplők, illetve a tanfelügyelőség képviselőivel és az oktatási szakbizottság részvételével a fentiekben említett felmérés eredményei kapcsán.

2015. május 8. Sajtóhír: Felkarolja a románoktatás ügyét Hargita Megye Tanácsa

2015. június 12. Sajtóhír: Jelentés készül a román nyelv oktatásának helyzetéről

2015. július 15. A román nyelv és irodalom tantárgy oktatásának témakörében jelentéstervezet készült, amely a megye román lakosságát célozza meg, és amelyet elküldtünk véleményezésre azoknak a személyeknek, akik részt vettek a 2015. május 7-i megbeszélése

2015. július 24. Levelet írtunk a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadási és Erőforrás Központnak, amelyben kértük, hogy addig is, amíg a specifikus tantervek és programok megújulnak, illetve az ezek szerinti számonkérés érvénybe lép, egyeztessenek a pedagógusfórum szervezőivel, hogy rendezvényeinken téma legyen a román nyelv oktatása a kisebbségi iskolákban, annak érdekében, hogy a román nyelv és irodalmat oktató tanárok a jelenlegi tanterv feltételei mellett új módszereket is belopjanak a román nyelv oktatásába. A levél mellékleteként elküldtük Páll Emese román nyelvű disszertációs dolgozatát.

2015. július 24. Levelet írtunk a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek, amelyben arra kértük, hogy szorgalmazzák, hogy a módszertani napok keretében, a kisebbségi iskolákban a román nyelv és irodalmat oktató tanárok, a jelenlegi tanterv feltételei mellett, új módszereket is belopjanak a román nyelv oktatásába. A levél mellékleteként elküldtük Páll Emese román nyelvű disszertációs dolgozatát.

2015. augusztus 10. Levelet írtunk a 2015. május 7-i, e témakörben tartott megbeszélés résztvevőinek, melyben kértük, hogy küldjék be módosító-kiegészítő javaslataikat az oktatási törvény kisebbségi nyelvoktatására vonatkozó részére, valamint a specifikus módszertanra vonatkozó jogi szabályozásra.

2015. augusztus 10. Levelet írtunk Mihai Sorin Cîmpeanu oktatási miniszternek, Ciprian Fărtușnicnek, a Neveléstudományi Intézet vezérigazgatójának, melyben támogatásukat kértük a román nyelv mint nem anyanyelv oktatásának a mielőbbi bevezetésére vonatkozóan, valamint a specifikus tantervek, programok, tankönyvek, illetve az ezek szerinti számon kérés érvénybe léptetésére vonatkozóan. Továbbá támogatásukat kértük a Neveléstudományi Intézet magyar oldalának a létrehozásában, a megyébe, amely arra lenne hívatott, hogy segítse a Neveléstudományi Intézet munkáját a Román nyelv és irodalom tantárgy specifikus programjainak, tanterveinek, tankönyveinek a kidolgozásában és mielőbbi érvénybe léptetésében, figyelembe véve a kisebbségek speciális igényeit, hogy a többségi nyelvet speciális módszerrel tanulják.

2015. augusztus 10. Levelet írtunk Burus-Siklódi Botond elnöknek: felkértük, hogy a Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége tegye meg a szükséges lépéseket a Neveléstudományi Intézet magyar oldala, a Székelyföldi Neveléstudományi Intézet létrehozása érdekében. Levelünkben biztosítottuk, hogy ha úgy gondolja, hogy bármiben segíthetünk, szívesen állunk rendelkezésére.

2015. augusztus 14. A román nyelv és irodalom tantárgy oktatásának kérdéskörében javaslatokat kaptunk a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójától, Simó Ildikótól, aki levelében szorgalmazza a 2011. évi 1-es számú oktatási törvény 46-os cikkelyének érvényesítését.

2015. augusztus 21. Levelet írtunk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorának, Dávid Lászlónak, kérve, hogy küldjék el a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv anyagát, hogy továbbítsuk azt Victor Ponta miniszterelnöknek.

2015. szeptember Az ifjúsági tevékenységeket támogató program 2015-ös őszi kiírásában 7 olyan nyertes pályázatot támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborok, cseretáborok által, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2015. szeptember 11. Megbeszélést tartottunk Andrei Jean-Adriannal, Hargita megye prefektusával az érintett oktatási szereplők, a tanfelügyelőség képviselői és az oktatási szakbizottság tagjai részvételével. A beszélgetésen a román nyelv oktatása kapcsán elhangzott, hogy szükség van egy munkacsoport létrehozására, amely szelektálja, kiválogatja az iskolai programból a vizsgaanyagot, és módszertani körökön feldolgozza azokat. Javasoltuk, hogy a tanfelügyelőség a kérdésben szervezzen megbeszélést a romántanárokkal, a prefektusi hivatal és a megyei tanács részvételével.

2015. szeptember 14. Mihai Sorin Cîmpeanu oktatási minisztertől választ kaptunk a 2015. augusztus 10-én elküldött levelünkre. Arról tájékoztatott, hogy a román nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó tantervek, programok fejlesztése az általános és középiskolai osztályokban 2015–2017 között valósul meg, az Oktatási Minisztérium 81/DGIP/2015-ös jóváhagyása alapján. Továbbá az oktatási miniszter arról is tájékoztatott, hogy a 2011. évi 1-es számú oktatási törvény 45-ös cikkelyének 16-os bekezdése alapján előrehaladott szakaszban van a Romániai Nemzeti Kisebbségek Nyelvének Továbbképző Központja (Centru de Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale din România) létrehozása, amelynek feladata lesz a nemzeti kisebbségek oktatási programjainak kibocsátása.

2015. október 2. Levelet írtunk Victor Ponta miniszterelnöknek, melyben támogatását kértük a román nyelv mint nem anyanyelv oktatásának mielőbbi bevezetésében, valamint a specifikus tantervek, programok tankönyvek érvénybeléptetésében, figyelmébe ajánlottuk a Balázs Lajos professzor által kidolgozott, a román nyelv idegen nyelvként való oktatására vonatkozó alternatív tanterv anyagát.

2015. október 9. Egy újságíró kérte annak az oktatási segédanyagnak a támogatását, amely a nem román anyanyelvű középiskolások romántanulását segíti, a kommunikációra helyezve a hangsúlyt (A1, A2, és B1 nyelvi szintek), és amelyet Maria Sturzu irányításával Hargita megyei román tanárok szerkesztettek.

2015. október 13. Sajtóhír: Speciális románoktatási tervet dolgoztak ki a Sapientia oktatói

2015. október 19. Levelet írtunk Jean-Adrian Andrei prefektusnak, a levél mellékleteként elküldtük a 2015. szeptember 11-én tartott megbeszélésről készült emlékeztetőt.

2015. október 23–24. között a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ Hidegségen megszervezte a Megyei Pedagógusfórumot, amelyen 50 szakember vett részt. A rendezvény témája: A román nyelv oktatása a kisebbségi iskolákban (A román nyelv kommunikatív oktatása, A román nyelv oktatása az előkészítő osztályokban, a román nyelv oktatása gimnáziumi szinten).

2015. november 14–15. között a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ Hidegségen megszervezte a Gyergyószéki Pedagógusfórumot. Számos más szakmai kérdés mellett a román nyelv oktatásának kérdéskörére is kitértek a jelenlevők. Bartolf Hedwig tanfelügyelő A román nyelv oktatása a kisebbségek számára címmel tartott előadást.

2015. november 11. Levelet írtunk az oktatási tárcáért felelős miniszternek, közöltük, hogy a román nyelv oktatása kapcsán partnerek lennénk a Humán Tőke Operatív Programban (Program Operațional Capital Uman – POCU).

2015. november 12. Az oktatási tárcáért felelős miniszternek küldött levelünket elküldtük a Hargita megyei képviselőknek-szenátoroknak és Király András államtitkárnak, kértük, hogy támogassanak a román nyelv oktatásáért tett erőfeszítéseinkben.

2015. november 13. Levelet küldtünk Maria Strurzu tanárnőnek, kértük, hogy küldje el a román nyelv oktatására vonatkozó kéziratát, hogy küldjük el véleményezésre a megyében oktató romántanároknak.

2015. november 25. Sajtóhír: Könnyebben tanulhatnak románul az óvodások

2015. december 3. Válaszlevelet kaptunk Király András államtitkártól, melyben közölte, hogy a román nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó tantervek, programok fejlesztése, az általános és középiskolai osztályokban 2015–2017 között valósul meg, az Oktatási Minisztérium 81/DGIP/2015-ös jóváhagyása alapján. Továbbá tájékoztatta a minisztérium szakembereit a román nyelv oktatására vonatkozó projekt kidolgozásával kapcsolatosan is. (Humán Tőke Operativ Program/Program Operațional Capital Uman –POCU).

2016. március 7 Válaszlevelet írtunk a Romániai Magyar Középiskolások Szövetség (MAKOSZ) elnökségi tagjának, Adorján István úrnak amelyben tájékoztattuk azokról az intézkedésekről, lépésekről amelyet Hargita Megye Tanácsa a román nyelvoktatás új alapokra történő helyezése érdekében tett, nevezetesen a román nyelvű kommunikációs kompetencia fejlesztése fontosságának hangsúlyozásával egy sokkal hatékonyabb nyelvelsajátítási módszer kidolgozását szorgalmazza. Figyelmébe ajánlottuk mindazon intézkedést, amelyet Hargita Megye Tanácsa a román nyelv oktatásának témakörében foganatosított és amely elérhető az alábbi linken: http://elemzo.hargitamegye.ro/a-roman-nyelv-oktatasa-temakorben-tett-lepesek/.

2016. november 29. Levelet írtunk a RomániaiMagyar Demokrata Szövetség Háromszéki Területi Szervezet elnökének, Antal Árpád úrnak, tájékoztattuk  azokról az intézkedésekről, lépésekről amelyet Hargita Megye Tanácsa a román nyelvoktatás új alapokra történő helyezése érdekében tett, és figyelmükben ajánlottuk azokat az elérhetőségeket amelyek az oktatás különböző területein - szakoktatás, pályaorientáció – foganatosított intézkedéseinket tartalmazzák:

http://hargitamegye.ro/szakoktatas.html, http://hargitamegye.ro/hirek/szakoktatas.html, http://elemzo.hargitamegye.ro/a-hargita-megyei-szakoktatas-helyzete/ (Hargita Megye Tanácsának a Szakoktatás fejlesztése, népszerűsítése érdekében meg tett lépései, valamint  A Hargita megyei szakoktatás helyzetéről készített jelentés)

2016.december 28. Levelet írtunk Manuela Stinga román szakos tanfelügyelőnek amelyben tájékoztattuk a román nyelv hatékony oktatása érdekében tett lépéseinkről és mellékeltük azokat a leveleket is amelyekkel kértük a felelős döntéshozó szervek támogatását annak érdekében, hogy a magyar kisebbség a specifikus nyelvi igényeinek figyelembe vétele mellett tanulhassa az állam nyelvét, vagyis mindenekelőtt, másod nyelvként, olyan tantervek, tankönyvek, és más oktatási segédeszközök segítségével, amelyek nyelvi komunikatív kompetenciáját hatékonyan fejlesztik.

Az Ifjúsági tevékenységeket támogató programjainkban elöző évekhez hasonlóan, 2016-ban is olyan nyertes pályázatokat is támogattunk, melynek célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése volt táborokon, cseretáborokon keresztül, pl. diákok csere programjának megszervezése Bélborba.

2017. február 10 Egy megyei munkacsoportot létrehozását kezdeményeztük, amely a román nyelv oktatása terén olyan tanterv kidolgozását, illetve módosítását szorgalmazza, ha kell, tanügyminisztériumi szinten is, amely tekintettel van a magyar nyelv specifikumára és a tanulók sajátos nyelvi helyzetére. Levelet írtunk az Oktatási, kulturális szakbizottság tagjainak, hogy küldjék el javaslataikat a román nyelvoktatás területen tevékenykedő munkacsoport tagjainak nevesítésére, valamint tevékenységére vonatkozó ötleteiket és javaslataikat is.

2017. február 13. Levelet írtunk az iskolaigazgatóknak, román tanároknak, tanfelügyelőségnek, Mária Sturzunak, Manuela Stinga románszakos tanfelügyelőnek, figyelmükbe ajánlottuk a nemzeti kisebbségek számára készült V-VIII. osztályosok tanterv-tervezetét, román nyelv és irodalomból, amelyet a szaktárca és a Nevelési Tudományi Intézet közvitára bocsátott. Kértük, hogy küldjék el javaslataikat, hogy továbbíthassuk a döntéshozó szervekhez.

2017. február 21 Levelet írtunk a Hargita megyei szenátoroknak és képviselőknek, Pavel Năstase tanügyminiszternek, Király András György államtitkárnak, valamint a Nevelési Tudomány Intézet vezérigazgatójának, Dr. Ciprian Fartușnic úrnak, elküldtük a román nyelv és irodalomból, nemzeti kisebbségek számára készült V-VIII. osztályosok tanterv-tervezetére beérkezett javaslatokat és arra kértük Őket, hogy segítsenek és támogassák az állami és minisztériumi döntéshozó fórumokon azon törekvésünket, hogy a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti számonkérés mielőbb érvenybe léphessen a kisebbségi iskolákban.

2017. március 2 A Kájoni János Megyei Könyvtárral együttműködve átadtuk a községi könyvtárak és iskolai könyvtáraknak és az iskolaelőkészítő osztályok pedagógusainak Kibédi Nemes Ildikó „Să comunicăm jucându-neBeszéljünk játszva románul” című könyvét, amely segédanyagként szolgálhat és amelynek célja, hogy elősegítse a román nyelv tanulását a kisiskolások számára.

2017. március 14 Válaszlevelet kaptunk a Nevelési Tudomány Intézet, amelyben tájékoztattak, hogy a beküldött javaslatokat átadták a tanterv/program kidolgozó munkacsoportjának, és a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti számonkérésre vonatkozóan pedig tájékoztattak, arról, hogy a Országos Értékelési és Vizsgáztató Központ (Centrul National de Evaluare si Examinare, CNEE) hatáskörébe tartozik.

2017. március 23. Válaszlevelet kaptunk az Oktatási Minisztériumtól amelyben arról tájékoztat, hogy levelünket átküldték a kissebbségi államtitkárságnak és az Országos Értékelési és Vizsgáztató Központnak (Centrul National de Evaluare si Examinare, CNEE), valamint arról is tájékoztat, hogy az új tanterv (amely az általános iskolásoknak készült), szerinti számonkérés a 2020-2021-es tanévtől lépik érvénybe. (3393/28.02.2017 rendelet alapján).

2017 április Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2017-es évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2017. május 9. a megyénkben látogató oktatási államtitkárral több oktatási témakört érintő kérdéskör keretében, ismertettük azokat a problémákat is amellyekkel az állam nyelvét másodnyelvként beszélő diákok és tanáraik küszködnek. Ugyanakkor az államtitkáron keresztül meghallgatást kértünk az oktatási miniszternél a vázolt problémák megbeszélésére.

2017. május 9. Sajtóhír: Operatív programmal a román nyelv tanításáért

2017. június 12. A Bukarestben sorra kerülő megbeszélésen ismertettük az oktatási miniszterrel a korábban bemutatott témák keretében a román nyelv oktatás problematikáját is.

2017. június 12. Sajtóhír: A románnyelv-tanításról az oktatási minisztériumban – Hargita megyei szemszögből

2017. július 14. Megbeszélést tartottunk a román nyelvoktatás munkacsoporttal a román nyelvoktatás témában készítendő felméréssel kapcsolatosan.

2017. július 17. Sajtóhír: A pedagógusok két tőmondatos javaslatait is továbbítja Borboly Csaba az államelnöknek

2017. augusztus 2. Megbeszélést tartottunk a román nyelvoktatás munkacsoporttal a román nyelvoktatás témában készítendő felméréssel kapcsolatosan.

2017. augusztus 4. Megbeszélést tartottunk a román nyelvoktatás munkacsoporttal a román nyelvoktatás témában készítendő felméréssel kapcsolatosan.

2017. október 5. Megbeszélést tartottunk a román nyelvoktatás munkacsoporttal a román nyelvoktatás témában készítendő felméréssel kapcsolatosan.

2017. október 20. Megbeszélést tartottunk a román nyelvoktatás munkacsoporttal a román nyelvoktatás témában készítendő felméréssel kapcsolatosan.

2018 február 15.  Levelet küldtünk Valentin Popa oktatási miniszternek több oktatást témakört érintő kérdéskör keretében, ismertettük azokat a problémákat is amellyekkel az állam nyelvét másodnyelvként beszélő diákok és tanáraik küszködnek. Ugyanakkor az államtitkáron keresztül meghallgatást kértünk az oktatási miniszternél a vázolt problémák megbeszélésére.

2018 március 6. Levelet küldtünk a Konstanca megyei, Cumpăna község polgármester asszonyának, felkértük, hogy segítsen a Felcsíki Kistérségi Társulás cseretáborozási programjához partneriskola keresésében.

2018. március.16. Válaszlevelet kaptunk a kissebbségért felelős államtitkártól, Kovács Irén Erzsébet asszonytól az oktatási témakört érintő levelünkre vonatkozóan.

2018. március 19. Elnöki rendelet - munkacsoport létrehozása a román nyelvoktatás helyzetére vonatkozó felmérés előkészítésére.

2018. március 19. Elnöki rendelet - munkacsoport létrehozása a román nyelvoktatás javítására, fejlesztésére vonatkozóan.

2018 április Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2018-as évre, pályázati felhívás kiírásának keretében, olyan pályázatatokat is támogatunk, amelyeknek a célja a román nyelv tanulásának a fejlesztése táborokon, cseretáborokon keresztül, valamint didaktikai anyagok vásárlása.

2018. április 13. Megbeszélést tartottunk a román nyelvoktatás témakörben készült felmérés eredményeiről a munkacsoporttal.

2018. április.25 Levelet küldtünk a főtanfelügyelőnek, Hargita Megye Tanácsának  oktatási kulturális szakbizottságának, a Romániai Magyar Pedagógusok szövetségének, valamint Hargita megye parlamentereinek amellyel továbbítottuk az oktatási miniszternek elküldött anyagot valamint a szaktárca válaszlevelét nyelvoktatással kapcsolatosan.

2018. június 6. Levelet küldtünk a főtanfelügyelőnek az érettségi eredményekkel kapcsolatosan, kiemelve a román nyelv és irodalom tantárgyból elért eredményeket.

2018. július 14. Sajtóhír: Borboly Csaba: nem jó ugyanúgy vizsgáztatni egy székelyföldit, mint egy teleormanit!

2018. július 20. Levelet küldtünk Valentin Popa oktatási miniszternek az érettségi eredményekkel kapcsolatosan, kiemelve a román nyelv és irodalom tantárgyból elért eredményeket.

2018. július 20. Sajtóhír: Borboly Csaba: Egyenlő eséllyel kell induljanak a román és magyar diákok az érettségin

2018. agusztus 2. Sajtóhír: Együttműködési szerződést terveznek Hargita és Konstanca megye között

2018. augusztus 21. Válaszlevelet kaptunk az oktatási minisztériumtól az érettségi eredményekkel kapcsolatos levelünkre.

2018. augusztus 29. Megbeszélést tartottunk a román munkacsoport tagjaival a román nyelvoktatás javítása érdekében tett jövőbeni lépésekről.

2018. agusztus 31. Levelet küldtünk Valentin Popa oktatási miniszternek a miniszternek az oktatási minisztérium által hozott intézkedésekre vonatkozóan, miszerint „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják”.

2018. agusztus 31. Sajtóhír: Új módszereket vezetnek be idéntől a hatékonyabb románnyelv-oktatás érdekében

2018. agusztus 31. Sajtóhír: Tovább nehezítenék a román nyelv oktatását

2018. szeptember 11. A Marosvásárhelyi Rádiónak adott nyilatkozat.

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2018, szeptember»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Szavazás

Az Ön családjában mennyi az egy főre jutó élelmiszerre költött összeg egy átlagos hónapban?

Szavazás!
FACEBOOK

CreArt
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774