Tájékoztató a személyes adatok feldolgozásáról

Hargita Megye Tanácsa, székhely: Csíkszereda, Szabadság tér, 5. szám, Hargita megye, tel. 0266-207700

weboldal: https://judetulharghita.ro/, https://hargitamegye.ro/, https://harghitacounty.ro/en.html e-mail cím: info@judetulharghita.ro, info@hargitamegye.ro,

ezúton tájékoztatja Önt személyes adatainak kezeléséről és az Ön jogairól az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a személyes adatok védelméről és biztonságáról szóló hatályos nemzeti jogszabályok alapján.

A feldolgozás jogalapja

(EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

190/2018. sz. törvény a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtási intézkedéseiről;

A személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban szóló, módosított és kiegészített 506/2004. sz. törvény,

Hargita Megye Tanácsa köteles a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat biztonságosan és csak a meghatározott célokra felhasználnmi, ezért Hargita Megye Tanácsa csak a célokhoz feltétlenül szükséges adatokat gyűjti és kezeli.

Hargita Megye Tanácsa az Ön személyes adatait a GDPR rendelkezéseivel összhangban, mint adatkezelő, az igazgatóságokon/ügyosztályokon/irodákban/osztályokon keresztül, a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban, meghatározott tevékenységek végzése céljából kezeli.

Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikkével összhangban az adatkezelőre (Hargita Megye Tanácsa) háruló jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük.

Amennyiben a személyes adatok különleges kategóriáira van szükség, Hargita Megye Tanácsa az Ön hozzájárulását kéri a 9. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban. (2) lit. a) pontja szerint.

Az általunk feldolgozott személyes adatok típusai

Hargita Megye Tanácsának a személyes adatok védelmére és biztonságára vonatkozó politikája az, hogy csak a tevékenységei elvégzéséhez szükséges személyes adatokat gyűjti, és arra kéri az érintetteket, hogy csak azokat a személyes adatokat közöljék velünk, amelyek szigorúan szükségesek a konkrét feladatok elvégzéséhez.

Példák a Hargita Megye Tanácsa igazgatóságainak/úgyosztályainak/irodáinak/osztályainak szintjén feldolgozásra kerülő (klasszikus vagy digitális) személyes adatokra:

Elő- és utónév;
Lakcím;
A bejelentett épületek címe;
Személyi szám (CNP);
A személyazonosító igazolvány sorozata és száma;
Fényképek, képek;
A férj, feleség, gyermekek (vagyonnyilatkozatok és érdekeltségi nyilatkozatok esetén) családi és utóneve;
Egyéb adatok és tevékenységek az önéletrajzban, tevékenységi jelentésekben;
A juttatások, fizetések és juttatások összege;
A támogatás odaítélésének alapjául szolgáló orvosi dokumentumok részletei;
A pénzügyi eszközöket kezelő intézmények címei;
Személyes telefonszám;
Személyes e-mail cím;
Bankszámla (bankszámlakivonat másolata IBAN számla).

Fenntartjuk a jogot, hogy a Hargita Megye Tanácsa úgyosztályainak/hivatalainak/osztályainak feladatainak ellátásához szükséges egyéb adatokat kérjünk, szigorúan a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. Hargita Megye Tanácsa igazgatóságain/osztályain/osztályain/osztályain keresztül személyes adatokat gyűjt közvetlenül az érintettektől vagy harmadik felektől – intézményektől vagy hatóságoktól -, illetve közokiratokból.

Ha harmadik jogi személyektől kapott személyes adatokat kell feldolgoznunk, az utóbbiak kötelesek az Ön számára a továbbított személyes adatok felhasználásáról a szükséges tájékoztatást megadni.

A megadott személyes adatok az adatkezelő (Hargita Megye Tanácsa) általi felhasználásra szolgálnak, és adott esetben más központi és helyi intézményekkel/hatóságokkal, bíróságokkal vagy a törvény által előírt egyéb esetekben kerülnek továbbításra.

A személyes adatok tárolási ideje

A személyes adatokat a Hargita Megye Tanácsa igazgatóságainak/osztályainak/osztályainak/osztályainak tevékenységeinek támogatásához szükséges ideig tárolják, majd a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően archiválják őket.

Az Ön jogai és azok gyakorlása

A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban Ön a következőkben részesül (a formanyomtatványok román nyelven letölthetők):

Jogai gyakorlása érdekében kérjük, forduljon közvetlenül Hargita Megye Tanácsának adatvédelmi tisztviselőjéhez (info@județulharghita.ro, info@hargitamegye.ro).

Különleges vagy hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozás

Amennyiben az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul: “az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez”, vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján: “az érintett kifejezetten hozzájárult e személyes adatok egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez”. kivéve, ha az uniós vagy nemzeti jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával”, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulás alapján a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Így Ön bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja hozzájárulását, és mi ennek megfelelően azonnal cselekszünk, kivéve, ha jogi ok vagy jogos érdek nem indokolja, hogy ezt ne tegyük.

Formanyomtatványok:

I. Hozzájárulás iránti kérelem (román nyelven letölthető)

II. Hozzájárulás iránti kérelem (román nyelven letölthető)

Hasznos linkek:

EUR-Lex – 32016R0679 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Pagina principală (dataprotection.ro)