JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Proces verbal

Dezbatere Publică a proiectului de act normativ

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

În data de, 29.03.2021, începând cu orele 14:00, în sistem teleconferință/audioconferință, a avut loc dezbaterea publică privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

Lista persoanelor prezente la dezbatere: Dl. Borboly Csaba, Dl. Bicăjanu Vasile, Dl. Vágássy Alpár, D-na Kinda Jolán, D-na Zonda Erika, Dl. Cilip Árpád, Dl. Elekes Zoltán, Dl. Bodó Alpár, Dl. Laczkó Albert Elemér, Dl. Lázár Botond, Dl. Mag István, D-na Maria Sebestin, D-na Miklóssy Enikő, Dl. Müller Arnold, D-na Munteanu Éva, D-na Oproiu Monica, Dl. Péli Levente, D-na Pirvan Sofia, D-na Póra Melinda Judit, D-na Rácz Edit, Dl. Rares Dobrean, D-na Sonia Suciu, D-na Szabó Irén Ottilia, D-na Szilágyi Dalma, D-na Török Katalin, D-na Vaida Szidónia, Dl. Virágh Ferenc, Dl. Székely Balázs, D-na Domokos Ilona, Dl. Farkas Tamás, D-na Ábrahám Emőke, D-na Liliana Mihalache, D-na Kardalus Enikő, Dl. Erős Zoltán, D-na Bartalis Tünde, Directoarea Școlii ”Sfânta Ana” D-na Kristó Kinga, Directoarea Școlii Speciale din Bilbor D-na Vodă Teodora, D-na Kiss Judit, Dl. Simon Mihály-traducător, Dl. Szabó Zsolt-organizator, moderator.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide dezbaterea, mulțumește colegilor,  conducătorilor subunităților, asociațiilor, colegiilor din structura internă care în cazul eventualelor întrebări sunt prezenți pentru a da răspunsuri și totodată mulțumește organizatorului și moderatorului acestei întâlniri Dl-ui Szabó Zsolt.

Domnul Szabó Zsolt, Coordonator Compartiment Cancelaria Consiliului județean Harghita salută pe cei prezenți și arată: această dezbatere a fost organizat în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, la cererea Consiliului Județean al Elevilor Harghita. Nu au sosit propuneri în scris până la momentul începerii dezbaterii. Sunt prezentate regulile de participare la dezbaterea publică, adică fiecare participant vine la rând în ordinea înscrierii, propunerile trebuie prezentate într-un minut, dezbaterea se termină când persoanele înscrise pentru a lua cuvântul au spus propunerile.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă să fie prezentat bugetul de către directorul Direcției economice.

Domnul Bicăjanu Vasile director executiv la Direcția economică prezintă bugetul făcând o trecere prin capitolele de alocări bugetare, investiţii şi cheltuieli:

Total buget general din care Venituri 445 milioane lei și la Cheltuieli 484 milioane lei,

La Bugetul local al județului  Venituri 219 milioane lei și la Cheltuieli 251 milioane lei, iar excedentul din anii precedenți 32 milioane lei.

Bugetul împrumuturilor externe – Consiliul județean are contractată de la Banca Comercială Română o linie de credit și pentru acest an este și un proiect european o investiție la drumuri de 15. 000 lei aprobat de Comisia de la Ministerul de Finanțe.

La Bugetul fondurilor externe nerambursabile 179 mii lei la venituri și cheltuieli aici instituțiile subordonate primesc unele venituri în valută și sunt transferurile.

Dacă la total venituri se adună excedentul anilor precedenți va da total cheltuieli.

Excedentul din anii precedenți poate fi utilizat la investițiile județului Harghita și la golul de casă. În anii precedenți, cum a fost anul trecut, Consiliul județean a avut posibilitatea să utilizeze din excedent pentru finanțarea secției sociale. Anul acesta a fost rezolvată problema prin Legea bugetului.

Veniturile bugetului local al județului Harghita se compun din cotele din impozit pe venit, TVA de la bugetul de stat, finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, deci protecția copilului și persoanele cu handicap. Aici 59 milioane lei au venit direct din Legea Bugetului, 31 milioane lei au venit pentru protecția copilului, 12,6 milioane lei pentru persoane cu handicap. Programul pentru școli ai României  se finanțează tot din TVA. Centrele educaționale – sunt trei unități, 883 mii lei la învățământul special, 1 milion lei tot din burse pentru elevi, s-a primit anul acesta 110 mii lei, la culte 8,160 milioane lei, pentru evidența persoanelor serviciile publice comunitare, aici se finanțează din București, de la Bugetul de stat 198 mii lei, Consiliul județean trebuie să asigure diferența până la 2 milioane lei din bugetul propriu.

Pentru drumuri, pentru întreținerea drumurilor au fost alocate 10 milioane lei anul acesta, cu 4 milioane mai puțin decât anul trecut, aici mai trebuie alocat și din bugetul propriu și mai sunt 37 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Alte venituri sunt constituite din prestări servicii, din concesiuni și acestea sunt la nivel local, veniturile sunt 5.8 milioane. Consiliul județean are venituri din fondurile din proiectele europene, 32,7 milioane lei, subvenții de la bugetul de stat, aici sunt Programele Naționale de Dezvoltare Locală și 10,9 milioane pentru investițiile care sunt începute din anii precedenți. Sunt subvenții de la Ministerul Sănătății, la Spitalul Județean și Spitalul din Vlăhița și alte subvenții în valoare de 3,8 milioane.

Dl. Bicăjanu arată slide-ul cu cheltuieli:

  • Totalul de cheltuieli 251 milioane lei, din care 69,8 milioane lei cheltuieli de personal, Bunuri și servicii 39,7 milioane lei, Dobânzi aferente împrumut 525 mii lei(la cele 15 milioane), fondul de rezervă până la 5% din totalul cheltuielilor, dar pe parcursul anului bugetar fondul de rezerva se poate reîntregii dacă este utilizat. De aici se sprijină cheltuielile neprevăzute, se sprijină localitățile. Anul trecut au fost și persoane fizice care au suferit,au avut  necazuri care s-au încadrat în acest sprijin din fondul de rezervă.
  • Transferurile 20,6 milioane lei, Asistență socială 7,6 milioane lei, Proiectele europene 24,4 milioane lei, Cheltuielile cu investiții 70,9 milioane lei, investițiile județului(aici intră investiții edilitare și investiții de drumuri, cheltuieli cu asociații și fundații 7,7 milioane lei, transferurile 20,6 milioane lei

Începe să prezinte defalcat,total cheltuieli autoritățile publice, alte servicii publice generale, apoi trece să prezinte învățământul: pentru Programul pentru Școli ai României, programul Cornul și laptele aici intră și fructele, Școlile Speciale 3 școli speciale – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, Școala Profesională Specială ”Szent Anna” Miercurea Ciuc, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita, Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, Burse pentru elevi, Investiții Învățământ special.

Sănătate – Investiții în domeniul sănătate, investiții în mare parte la Spitalul județean, reabilitarea și modernizarea Centrului de sănătate Sânmartin, Locuințe de serviciu pentru  medici pentru atragerea specialiștilor în județ, Extindere, modernizare și dotare UPU. Sunt proiecte în derulare la Spitalul județean aparatură, extindere și modernizări pentru funcționare la Centrul de Sănătate Vlăhița, mai este Spitalul de psihiatrie Tulgheș. Sunt reparații capitale la două pavilioane,și mai sunt programele pentru sănătate și prevenirea marginalizării sociale.

La cultură sunt instituțiile subordonate, Biblioteca județeană Kájoni János, Școala populara de Artă a județului Harghita, Centrul județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Harghita, Centrul Cultural județean Harghita, Centrul Cultural și de Arte Lăzarea, Editura Harghita, Editura Hargita Népe.

Programele în derulare pentru dansuri și obiceiuri populare din județul Harghita, denumit generic programul de dansuri, Programul Cultura, Programul Sport, Programul anual de finanțare a activităților de tineret, Program privind ziua națională a tineretului, Promovarea valorilor familiale și culturale ale județului Harghita, Programul Academia, Program de sprijinire a cultelor religioase, Colaborarea cu culte, dezvoltarea resurselor umane și întărirea relațiilor cu autoritățile județene, Programul de distincții pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita, Programul Comitatus – Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului județean Harghita,

Programul de colaborare interetnică și bilingvism în administrație, Program de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita, Programul Săpături – Cercetări  arheologice în județul Harghita, Program Sport, Contribuții la salarizarea personalului neclerical.

Asigurări și asistență socială –Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, au  proiecte europene cu finanțare nerambursabilă.

Reparații la drumurile județene, sunt investiții proprii, Investiții noi și alte cheltuieli de investiții, proiectări și proiecte europene cu finanțare nerambursabilă.

Anul trecut s-a înființat o firmă Întreținere drumuri Harghita care  ajută la tot felul de probleme cu inundații ca să poată interveni la timp. Trebuie mărit capitalul social în vederea achiziționării unor utilaje pentru buna  desfășurare a activității acestei firme.

 De asemenea sunt Programele din turism, Programe proprii, Promovarea turismului județului Harghita, Programul anual de colaborare al Consiliului județean Harghita cu asociații și fundații cu activitate de turism din județ și Investiții proprii în zona turistică, Realizare studiu hidrogeologic și foraj de prospecțiune pentru asigurarea apei potabile pentru zona turistică Harghita-Mădăraș, Realizare studiu hidrogeologic și foraj de prospecțiune pentru asigurarea apei potabile pentru zona protejată Lacul Sf. Ana.

Domnul Bicăjanu Vasile termină prezentația și mulțumește pentru atenție.

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toți cei care acum s-au conectat arată că a fost prezentat proiectul de Buget al Consiliului județean Harghita din 2021, care va fi votat în ședința de miercuri a Consiliului județean Harghita, întreabă dacă sunt observații, propuneri?

Mulțumește  liceenilor din județul Harghita, amintește că și el a început viața publică fiind președinte al Consiliului elevilor și a învățat mult în anii de liceu, de aceea se pune accent pe programele de tineret.

Invită pe D-na director Zonda Erika să prezinte pe scurt  programele de tineret

Doamna Zonda Erika, director general Direcția generală programe și proiecte salută pe cei prezenți, arată că dintre programe vrea să evidențieze proiectele în cadrul cărora sunt sprijiniți mulți tineri prin organizații/asociații, Program pentru tineret unde sunt sprijinite enorm de multe activități, va enumera pentru că sunt multe activități pentru studenți – se pot depune proiecte pentru organizarea taberelor tematice, pregătiri pentru examene de capacitate și bacalaureat, organizare de tabere de schimb de experiențe pentru tineri și copii(aici se pune accent deosebit ca tinerii in județul Harghita să perfecționeze cunoștințele  în limba română), proiecte pentru cumpărarea instrumentelor educative, instrumente didactice. În acest an a intrat la programe și dezvoltarea învățământului digital, se pot depune proiecte pentru laptopuri, chromebook, softuri, echipamente WR. Se pune accent și pe învățământul profesional, evidențiază activitatea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita în acest sens. Începând cu acest an sunt programe și pentru copii cu cerințe educaționale speciale, a fost conceput pentru achiziționarea instrumentelor speciale respectiv pentru activitățile speciale. Sunt proiecte pentru concursuri școlare, activități științifice. Este și un Program de sănătate în cadrul Programului pentru tineret pentru sănătate, aici s-a gândit pentru clasele I-VIII, acordarea posibilităților de a face sport, să poată fi depuse proiecte de accesare din partea organizațiilor, asociațiilor. Sunt susținute, de asemenea, activitățile voluntare și de stagiu a elevilor și studenților. Menționează Programul Mica Bucătărie  și Micul Atelier. Poate fi echipat o bucătărie mică în școală, iar copiii pot învăța să gătească și în cazul băieților prin programul Mic atelier, toate activitățile pe care un băiat le poate învăța. Se pot depune proiecte și pentru schimb de experiență. Evidențiază activitatea Școala din pădure. Acesta este, de asemenea, o activitate complexă nu numai prin program, activitățile Salvamontului și activitățile Școlii Populare de Artă. Menționează și programul pentru tineri  ”Ziua tineretului” care  conform legii din este organizat pe data de 2 mai când Consiliul județean organizează pentru tineret diferite activități, acțiuni.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezentare roagă dacă cineva are observații, intervenții să anunțe în camera chat și invită pe domnul  Cilip Árpád directorul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita să ia cuvântul.

Domnul Cilip Árpád directorul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita salută pe cei prezenți. În multe cazuri Agenția de dezvoltare este o punte de legătură între afaceri, unitățile de învățământ și sfera economică. Agenția de Dezvoltare se ocupă prioritar cu proiectul ”Hargita te așteaptă acasă”, în care se întâlnește oferta și cererea locurilor de muncă. Pe platforma agenției se pot înregistra companii, cooperative, organizații, instituții și tinerii care caută loc de muncă. Platforma estet interconectată cu platforma ”diakmunka.ro” și atunci există posiblitatea căutării unor locuri de muncă cu ”part time” șimunci sezoniere. Agenția de Dezvoltare anual are 5-6 publicații, care ajută copii care sunt interesați de învățământul profesional. În anul 2020 a fost redactat un catalog ”De ce să vin acasă” care poate fi accesat pe pagina web a Agenției. Totodată ar dori să continue vizita la diriginte în cadrul învățământului profesional. Acest fapt se leagă cu activitatea de orientare profesională. Au fost chestionate tinerii în urma cărora ar dori să formuleze o nouă viziune pentru tineri, și să arate acele posibilități și motivele pentru a rămâne acasă. În acest sens pot ajuta tinerii cu proiecte, consiliere profesională ce s-a pornit și prin proiectul ”Tânărul fermier”. Agenția de Dezvoltare este în legătură permanentă cu cca. 100 de elevi, cărora le oferă și consultanță profesională. Anual sunt organizate 35-40 de conferințe, discuții la masa rotundă în teme privind economia cu unitățile de învâțământ, cu întreprinzători și cu autoritățile locale, ca să se cunoască între ei, pe de altă parte doresc să dea un accent programului de stagiu, ca acei elevi care în cadrul programului de stagiatură fac cunoștință cu activitatea unei afaceri să aiba șansa de a avea un contract de muncă cu firma respectivă chiar după terminarea școlii. Au încercat să adune oportunitățile de investiții  prin care tinerii care locuiesc acum în străinătate își pot aduce veniturile acasă și pot cumpăra terenuri sau chiar să înceapă afaceri. Se încearcă să ofere depozite și toate oportunitățile de investiții pe care se pot baza în cazul în care doresc să revină acasă în județ. Încearcă să ajute acele afaceri care doresc să învestească aici în județ și care oferă locuri de muncă. Menționează și Programul ”Școala în pădure” cu care sunt conectați prin ”Programul de silvicultură. Doresc să pună un accent și pe orientarea profesională pornit în cadrul elevilor de clasele V-VIII, deoarece se gândește că elevii din aceste clase trebuie să aibă o viziune despre cu ce ar dori să se ocupe în viitor. Agenția de Dezvoltare poate să ofere un sprijin în acest sens cu găsirea unei profesii și cu Programul de stagiu ca să însușească profesia, nu doar teoria. Agenția începând cu anul 2021 dorește să formeze un climat de încredere în rândul tinerilor, ca ei să poată apela direct la Agenție, atunci se vor căuta oportunitățile și resursele pentru a oferi informați celor interesați, indiferent dacă sunt în străinătate sau aici în țară, în băncile școlii ori ca tânăr antreprenor.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește domnului director, menționează că în aceste 20 de minute a fost prezentat numai în jur de 20% din cea ce se face pentru tineret de fapt în județul Harghita, Consiliul județean este deschis pentru orice fel de colaborare și îndeamnă reprezentanții elevilor dacă au idei proiecte să contacteze Consiliul județean și instituția va fi partener, va oferi sprijin în demersurile lor.

Menționează că nu au venit întrebări, idei din partea participanților și invită să ia cuvântul pe d-na  director Zonda Erika.

Doamna Zonda Erika, director general Direcția generală programe și proiecte prezintă 3 proiecte, unul din proiecte este ”E-Cool” câștigat in cadrul Interreg-europe care are ca scop stimularea tinerilor de a porni o afacere, celălalt proiect ”Talent Magnet” câștigat în cadrul programului ”Danube”, are ca scop reducerea migrării talentelor tinere în afara țării și proiectul ”Rural Cycloturism” câștigat în cadrul programului ”Erasmus” și care are ca scop turismul sustenabil cu bicicleta și  este în mod specific pentru tineret, pentru schimb de experiență.

Domnul Elekes Zoltán, director general Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita salută pe cei prezenți, direcția are proiecte finanțate de consiliul județean, profilul instituției este bazat pe protecția categoriilor vulnerabile, persoane în vârstă, copii, persoane cu diferite afecțiuni. Au 2 proiecte una în care organisme private asigură servicii pentru copii, centre de zi, ori servicii de terapii ocupaționale pentru copii cu dizabilități și pentru tineri care părăsesc sistemul de protecție al copilului și pentru ei doresc să creeze condițiile pentru a-i ajuta  integrarea în societate.

Celălalt program este pentru persoane cu dizabilități, aici depun proiecte asociații ai persoanelor cu dizabilități, sunt proiecte pentru activități de dezvoltare și pentru petrecerea timpului liber. Direcția are mai multe proiecte în derulare și în prezent, pentru copii cu dizabilități, se dezvoltă în continuare rețeaua de asistenți maternali și s-a reușit deschiderea unei case protejate pentru victimele violenței domestice. Dar cel mai important procent din buget se concretizează în funcționarea sistemului de protecție al copiilor și persoanelor cu dizabilități.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește tuturor pentru participare și acordă cuvântul D-lui Szabó Zsolt

Domnul Szabó Zsolt, Coordonator Compartiment Cancelaria Consiliului județean Harghita, constatând că nu sunt înscrieri pentru a lua cuvântul, mulțumește pentru participare și închide ședința publică de dezbatere publică a proiectului de act normativ Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli ai județului Harghita pe anul 2021.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,  7 aprilie 2021

 

 

Președinte                                                                            Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                              Vágássy Alpár

 

 

 

Pt.Director executiv

cj Bodó Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

Întocmit,

Kiss Judit