Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
hétfő, 2018. december 10., 13:52:05
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
LAM Alapítvány

 

Laudáció

Mára a LAM Alapítvány immár történelmi jelentőségűnek nevezhető regionális modernizációs kísérletet kezdeményezett a Székelyföldön. Az ezredfordulón olyan gazdasági és társadalom fejlesztési mozgalmat indított útjára, mely előbb szűkebb, majd egyre táguló körökben gyűrűzött tovább. Az ezredvégi újrakezdés rendjén, a második székelyföldi polgárosodás kovászaként alaposan kivette részét a vidékfejlesztésből, s mára Kolozsvárig terjedő hálózattal segít az övezeti felzárkóztatásban.

A modell meghatározásán alighanem még sokan fogják törni a fejüket, az alapítvány ugyanis alaposan feladta a leckét a Székelyföld ama részének is, mely más utakra tért a sorsfordító 1989-es decemberi napokat követően. Viszonylag szerény anyagi eszközeit egy olyan szociális korrektség vonalán haladva tudta gyümölcsöztetni a posztszocialista lehetőségek között, mely mintegy felerősítette ama mozgásszabadság morális üzenetét, mely mozgásszabadsággal 1989 után oly sokan nem tudtak mit kezdeni, illetve amelyet oly sokan eltékozoltak.

Mondjuk ezt ama két évtized egyik tanulságaként - huszonöt év telt el a rendszerváltás és huszonhárom a LAM hivatalos meglapítása óta -, mely az önzés hihetetlen elharapózását, a társadalmi közérdek még hihetetlenebb semmibevételének rengeteg példáját nyújtotta, melyben a meggazdagodás vágya sok egyént az elvadulásig egoistává és szűklátókörűvé tett. A minden erkölcsi elven átgázolók ellenében a LAM a népi kollektív érdek felkarolásával hívta fel magára figyelmet, úgy tudott a gazdasági reform élvonalában haladni, hogy közben a tőkével való bánni tudásra is megtanította a hozzá fordulókat, a szabadpiaci viszonyok közti eligazodásra is oktatott szakmai ismeretek átadása mellett, és sikeres üzletemberek, vállalkozók első lépéseinek megtételében nyújtott számottevő, nemegyszer létfontosságú támogatást. Nem véletlen, hogy a védnökséget fölötte a kezdeményező lelkésznek, majd püspöknek köszönhetően a református egyház és svájci társa vállalta el, miként az sem, hogy az általa ajánlott nyugati minták forrásvidéke szintén az Alpesek tájékán keresendő. Nem utolsó sorban ezeknek tulajdoníthatóan, a LAM-hitellel indulók privilégiuma lett, hogy nyugodt lelkiismerettel nézhetnek az utókor szemébe. Ők a banki válság számtalan óceánon túli előidézőjétől eltérően nyilvánosság előtt is bármikor beszámolhatnak első milliójuk megszerzésének körülményeiről.

A LAM-modell ennek folytán egyedülálló a maga nemében. S mivel feladatát nem tekinti befejezettnek, megalapítói a huszonharmadik éves számadás pillanataiban is a további kibontakozás mellett tesznek hitet.

Orbán Balázs egyetlen örökösévé a székely népet teszi... Nem véletlenül. Az Orbán Balázs díj pedig ehhez az örökséghez méltón köszöni meg mindazok számára az áldozatos munkát, akik személyként vagy civil szervezetként készek folyamatosan közösségi feladatokat vállalni, társadalmunk jövőjének építésén, értékeink megőrzésén, hagyományaink ápolásán dolgozni. A LAM Alapítványhoz hasonlóan...

 

B. Kovács András

 

2015. október 16.

 

 

Oklevél

 

Videó

 

 

Sajtóközlemény

Tetteikkel pozitív választ fogalmaztak meg a világról

Átadták a 2015-ös Székelyföldi Orbán Balázs-díjat Csíkszeredában

 

A VI. Székelyföld Napok keretében idén is átadták a Székelyföldi Orbán Balázs-díjat, amelyet Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa 2011-ben hozott létre közösen, és azoknak a személyeknek adományozzák, akik sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért, valamint elévülhetetlen érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, a térség sajátos hagyományaira alapozott modernizációjában. A fejlesztés európai évének jegyében az idei Székelyföldi Orbán Balázs-díjjal olyan személyiségeket tüntettek ki, akik tetteikkel pozitív választ fogalmaztak meg a világról, az emberi méltóságról és a közös jövőről szóló társadalmi vitában, megvalósításaik a fejlődést, általa pedig a szegénység felszámolását, az egyén és a közösség gyarapodását szolgálják. Az elismerést a kitüntetettek október 16-án, pénteken este vehették át a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban tartott ünnepségen. Hargita megyéből Lányi Szabolcs professzort, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatási helyszínének első vezetőjét, Kovászna megyéből a LÁM Alapítványt, Maros megyéből pedig Bakó Béla OFM-et, Pál atyát díjazták.

Lányi Szabolcsról Miklóssy Ildikó, a Sapientia EMTE adjunktusa laudációjában így fogalmaz: „…a székelyföldi biomérnöki oktatás és biotechnológiai tárgyú kutatások megtelepítése szervesen összefonódik Lányi Szabolcs nevével. A professzor úrnak nagy szerepe van a székelyföldi egyetemi központ megteremtésében, ami rengeteg fáradságot, erőfeszítést követelt. A Sapientia megalapításában való hangsúlyos részvételével hozzájárult térségünk oktatási hálózatának megerősödéséhez. (…) Dr. Lányi Szabolcsot széles körű tudományos és az érdekvédelem területén elért megvalósításai, nem utolsósorban pedig a székelyföldi tudományos és közösségszervező, valamint fejlesztési tevékenysége Orbán Balázs munkásságához hasonlóan úttörővé tették a tudomány és a székelyföldi felsőoktatás területén, az idei díj átadása pedig méltán hangsúlyozza példaértékű fejlesztési munkásságát.” (Mellékeltük a teljes szöveget.)

A LAM Alapítvány mára „immár történelmi jelentőségűnek nevezhető regionális modernizációs kísérletet kezdeményezett a Székelyföldön. Az ezredfordulón olyan gazdasági és társadalomfejlesztési mozgalmat indított útjára, amely előbb szűkebb, majd egyre táguló körökben gyűrűzött tovább. Az ezredvégi újrakezdés rendjén, a második székelyföldi polgárosodás kovászaként alaposan kivette részét a vidékfejlesztésből, s mára Kolozsvárig terjedő hálózattal segít az övezeti felzárkóztatásban” – áll B. Kovács András újságíró laudációjában. (Mellékeltük a teljes szöveget.)

„Pál atya családi gyökerekből is merített szociális érzékenysége és tevékenysége a Székelyföld nehéz helyzetbe kerülő társadalmi rétegeit, csoportjait segíti folyamatosan a méltó emberi élethez. A társadalmi integráció részeként felvállalt börtönpasztoráció és cigánypasztoráció mellett az általa megálmodott, működtetett Szent Erzsébet Társulat keretében a családi biztonságot nélkülöző magára hagyott, árva és félárva gyerekeknek nyújt lehetőséget annak a szeretetnek a megtapasztalására, amely a felnövekvő gyerekeknek, fiataloknak megadhatja saját értékességük tudatát” – írja laudációjában Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója. (Mellékeltük a teljes szöveget.)

Az ünnepségen Hargita Megye Tanácsa részéről Borboly Csaba elnök és Barti Tihamér alelnök, Kovászna Megye Tanácsától Tamás Sándor elnök, Maros Megye Tanácsától pedig Szabó Árpád alelnök adta át a díjat. A résztvevőket köszöntötte Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja is, továbbá jelen volt Korodi Attila parlamenti képviselő és Tánczos Barna szenátor is.

„Azért gyűltünk össze, hogy többek között egy iskolaalapítót díjazzunk – mondta Borboly Csaba a Hargita megyei díjazott bejelentésekor. – Egy olyan pedagógust, tudóst, aki hátrahagyva a bukaresti egyetemi karriert, akadémiai közeget, fővárosi pezsgést Csíkszeredába jött, mert úgy érezte, itt van dolga. Tizenöt évvel ezelőtt azzal a meggyőződéssel érkezett, hogy szükség van a Székelyföld szívében, Csíkszeredában is egy felsőoktatási intézményre, amely – Orbán Balázs idézett szavaival élve – bár számra nézve kevesen vagyunk, de értelmiségben s ebből eredő szellemi erőben gyarapodjunk.” A Hargita megyei elöljáró kijelentette: Lányi Szabolcs tetteivel pozitív választ fogalmazott meg a világról, az emberi méltóságról és a közös jövőnkről szóló társadalmi vitában, megvalósításai a fejlődést, általa pedig a szegénység felszámolását, az egyén és a közösség gyarapodását szolgálják.

Tamás Sándor beszédében elmondta, hogy a LAM – azaz Landwirtschaft, Agricultura, Mezőgazdaság – olyan szerteágazó munkát folytat, amely azokat az embereket segíti, akik itthon akarnak otthont alapítani, akik tenni akarnak, akiknek céljaik vannak, akiknek van elképzelésük a saját és a közösség jövőjéről – fogalmazott. „Orbán Balázs-díjat az érdemel, aki sokat tett a közösségért. A LAM ennek a kritériumnak csillagos 10-essel tesz eleget. Azt kívánom, hogy ne fogyjunk ki az ilyen jellegű kezdeményezésekből, azokból az emberekből, akik mögötte állnak, hisz nehéz a feladat. A LAM feladatot vitt véghez, és nem munkát végzett. A munka az egyén kenyerét jelenti; a feladat egy egész közösségért megvalósított, megvalósítandó cél. Ma talán úgy beszélünk a LAM-ról, mint egy elvégzett feladat hőséről” – jelentette ki a Kovászna megyei elnök.

Szabó Árpád szerint a Székelyföld Napok elérték a céljukat, sikerült megtölteni ezeket a rendezvényeket tartalommal. „A Székelyföld Napoknak van egy sajátossága, hiszen egy egész régiót és a mai közigazgatási határokat átszelve alkalmat ad arra, hogy különböző régiók tagjai megismerjék egymást, hagyományaikat és munkásságukat, felismerve, hogy összetartozunk. Öröm számomra, hogy itt lehetek, az iskola, amely ilyen szép teremmel rendelkezik, érték, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ilyen és hasonló értékeket teremtsünk a következő generáció számára is” – mondta Maros Megye Tanácsának alelnöke.

Az ünnepi eseményen közreműködött Boldizsár Szabolcs fuvolaművész, Puskás László színész, valamint a csíkszeredai Lux Aurumque kamarakórus.

A Székelyföldi Orbán Balázs-díjat először a II. Székelyföld Napok keretében, 2011. június 8-án a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában az önkéntesség jegyében adományozták Hargita megyéből Kovács Piroska nyugalmazott pedagógusnak, Kovászna megyéből Váncsa György sepsikőröspataki önkéntes tűzoltóparancsnoknak, míg Maros megyéből Simon Juditnak, a HIFA Egyesület elnökének.

2012-ben a III. Székelyföld Napok rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként május 24-én a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve jegyében adományozták a kitüntetést Beder Tibor nyugalmazott földrajztanárnak (Hargita megye), Haszmann Pál Péter muzeológusnak (Kovászna megye) és Domokos Ilona tanítónőnek, népnevelőnek (Maros megye).

2013-ban a IV. Székelyföld Napok keretében, a Kós Károly-emlékév kapcsán, Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtárban Hargita megyéből az Országépítő Kós Károly Egyesülést, Kovászna megyéből a Keöpeczy Sebestyén József Műemlékvédő Társaságot és Maros megyéből az ARCUS Egyesületet tüntették ki.

2014-ben az Orbán Balázs-díjat olyan személyeknek ítélték, akik bebizonyították, hogy munka és család területén lehet sikeresnek lenni, ugyanakkor lehet közösségi feladatokat vállalni, társadalmunk jövőjének építésén, értékeink megőrzésén, hagyományaink ápolásán dolgozni. Kovászna megyéből Ráduly-Baka Zsuzsa református lelkész, Hargita megyéből Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete község polgármestere, Maros megyéből pedig Ludescher László, a gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas szociális ágazatának a vezetője vehette át az elismerést.

A Székelyföldi Orbán Balázs-díj kör alakú, 70 mm átmérőjű, 4,5 mm vastagságú, kétoldalas ezüstből készült vert érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoznak a megyei önkormányzatok vezetői egy külön, erre az alkalomra szervezett ünnepségen a Székelyföld Napok keretében.

 

Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 2015. október 16.

 

Sajtóhírek

http://www.3szek.ro/load/cikk/85413/kituntetes_a_lam_alapitvanynak_orban_balazs-dij

http://itthon.transindex.ro/?hir=40910

http://erdely.ma/

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/54621-atadtak-a-szekelyfoldert-cselekv-k-2015-os-orban-balazs-dijait

http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2015/10/orban-balasz-dijat-adtak-at.html

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/aktualis/71435-Kitntetett-alaptvny.html

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok: