Folyamatban levő beruházások
  Folyamatban levő beruházások 2015 -2016
Sorszám Beruházás neve Beruházás aktuális állapota
     
1 Servicii de administrare pe o perioadă de un an a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol în format electronic, implementate în cadrul proiectelor având Cod SMIS 48427, 49429 și 48432 Documentațiile necesare achiziției publice pentru încheierea contractului în curs de elaborare.
2 Furnizare soluție informatică și componente hard, formare profesională, proiectul ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita”, Cod SMIS: 48427 Contract finalizat, intrat în perioada de sustenabilitate în care este necesar urmărirea prevederilor contractuale referitoare la perioada de mentenanță a sistemului informatic.
3 Servicii de consultanță pentru managementul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita”, Cod SMIS: 48427 Contract finalizat, urmând să fie eliberată garanția de bună execuție.
4 Racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a Centrului inovativ de dezvoltare economică - Harghita Business Center, Incubator de afaceri, Centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorheiu Secuiesc (proiectare și execuție) S-a obținut Avizul Tehnic de Racordare și acceptul proprietarilor de terenuri unde se vor executa lucrările de racordare.
5 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc - Pauleni DN 12A, km 2+200-7+500 1. Contractul de execuție încheiat cu S.C. Widia S.R.L. pentru sectorul km 6+000-7+500 a fost reziliat în data de 16 februarie 2016 , iar în prezent se desfășoară un proces la Tribunalul Harghita, secția civilă.                                                                        2. Achizițonarea lucrărilor pentru sectorul km 3+030-6+000 este pe moment împiedicată de solicitarea locuitorilor din Păuleni Ciuc de a schimba soluția tehnică.
6 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60”prin POR 2014-2020 Contractul de proiectare a fost prelungit, dar chiar și în aceste condiții termenul de predare a documentațiilor pentru etapa I a fost depășit, prin urmare se va aplica penalizare în conformitate cu prevederile contractului.
7 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A”prin POR 2014-2020 Contractul de proiectare a fost prelungit, dar chiar și în aceste condiții termenul de predare a documentațiilor pentru etapa I a fost depășit, prin urmare se va aplica penalizare în conformitate cu prevederile contractului.
8 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128”prin POR 2014-2020 Contractul de proiectare a fost prelungit, dar chiar și în aceste condiții termenul de predare a documentațiilor pentru etapa I a fost depășit, prin urmare se va aplica penalizare în conformitate cu prevederile contractului.
9 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125”prin POR 2014-2020 Contractul de proiectare a fost prelungit, dar chiar și în aceste condiții termenul de predare a documentațiilor pentru etapa I a fost depășit, prin urmare se va aplica penalizare în conformitate cu prevederile contractului.
10 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile pe DJ 127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149 (proiectare + execuție) Contractul a fost semnat și înregistrat în data de 8 iulie, elaborarea DALI (inclusiv studii de teren - topo, geo, hidro) este în curs.
11 Proiectare lucrări de apărare şi consolidare pe DJ 136B, km 15+766-15+943 Proiectul tehnic este predat, este necesar obținerea unui Certificat de urbanism nou, inclusiv actualizarea sau resolicitarea, după caz, a avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism.
12 Servicii de administrare și de mentenanță pe o perioadă de un an a sistemului complex de e-guvernare la Consiliul Județean Harghita, implementat în cadrul proiectului având Cod SMIS 14211 Documentațiile necesare achiziției publice pentru încheierea contractului în curs de elaborare.
13 Dotări și active imobilizate - Echipamente IT și birotică aferente proiectului ”Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita - Harghita Business Center, Incubator de afaceri, Centrul de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorheiu Secuiesc” Caietul de sarcini este actualizat și transmis către Compartimentul de achiziții.
14 Achizitionarea echipamentelor, dotarilor si aplicatiilor software, formare profesionala, rețea LAN, pentru proiectul „IMPLEMENTARE DE SOLUTII E-GUVERNARE SI REGISTRU AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC  ÎN JUDEŢUL HARGHITA", COD SMIS 48432 Contract finalizat, intrat în perioada de sustenabilitate în care este necesar urmărirea prevederilor contractuale referitoare la perioada de mentenanță a sistemului informatic.
15 Achizitionarea serviciilor de consultanta in domeniul managementului de proiect, pentru proiectul „IMPLEMENTARE DE SOLUTII E-GUVERNARE SI REGISTRU AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC  ÎN JUDEŢUL HARGHITA", COD SMIS 48432 Contract finalizat, este necesar eliberarea garanției de bună execuție.
16 Lucrari de constructii si instalatii, amenajare teren, asigurarea utilitatilor, organizarea de șantier și achizitie  în cadrul proiectului ”Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita - Harghita Business Center - incubator de afaceri” cod SMIS 28053 Lucrările sunt terminate, recepția acestora este în curs.
17 Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții și instalații, amenajare teren, asigurarea utilităților, organizarea de șantier și achizitie  în cadrul proiectului ”Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita - Harghita Business Center - incubator de afaceri” cod SMIS 28053 Contract în derulare.
18 Furnizare dotări și active imobilizate în cadrul proiectului ”Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita - Harghita Business Center - incubator de afaceri” cod SMIS 28053 Dotările au fost plătite și preluate. 
19 Servicii de audit în cadrul proiectului ”Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita - Harghita Business Center - incubator de afaceri” cod SMIS 28053 Se derulează conform contract.
20 Construire trotuare pe lângă drumurile județene din localitățile județului Harghita Lista investițiilor propriu-zise pe baza propunerilor primite, precum și documentațiile tehnice pentru amenajarea trotuarelor în comunele Zetea și Joseni, au fost aprobate prin hotărâri de Consiliu Județean.
21 Reabilitarea și modernizarea  instalațiilor electrice la Spitalul Policlinic Bălan, partea Policlinică  Până la data limită de depunere a ofertelor nu s-a depus nici o ofertă. Este necesar majorarea fondurilor alocate pentru această investiție și relansarea procedurii de achiziție publică.
22 Alimentarea cu apă a localităţii Păuleni, comuna Lupeni- etapa I  Lucrările sunt terminate. 
23 Alimentarea cu apă a localităţii Păuleni, comuna Lupeni- etapa II  Lucrările sunt terminate. 
24 Asigurarea sursei de apă potabilă pentru localitatea Benţid, comuna Şimoneşti- etapa I  Lucrările sunt terminate. 
25 Asigurarea sursei de apă potabilă pentru localitatea Benţid, comuna Şimoneşti- etapa II  Lucrările sunt terminate. 
26 Debranșarea clădirii Spitalul Policlinic Bălan, partea Policlinică, de la centrală termică existentă și instalarea a 2 centrale termice de mică capacitate în clădirea Policlinicii, precum și legarea acestora la instalația de încălzire existentă în clădire (proiectare și execuție) Lucrările sunt terminate.
27 Reabilitare sistem rutier pe DJ 153 D, sector km 1+000-2+000 (elaborare DALI) Elaborarea propunerii Temei de proiectare (inclusiv obținerea Certificatului de urbanism) este în curs, urmând ca împreună cu consultantul în domeniul proiectării și executării lucrărilor de infrastructură Tema de proiectare să se finalizeze.
28 Reabilitare sistem rutier pe DJ 153 D, sector km 4+200-11+475  (proiectare) Elaborarea propunerii Temei de proiectare (inclusiv obținerea Certificatului de urbanism) este în curs, urmând ca împreună cu consultantul în domeniul proiectării și executării lucrărilor de infrastructură Tema de proiectare să se finalizeze.
29 Refacere 2 podețe pe DJ 127  (proiectare + execuție)  Procedura de achiziție directă a luat sfârșit. 
30 Proiectare pod pe DJ 153D, Subcetate  Valoarea estimată a investiției stabilită de către expertul tehnic depășește considerabil atât resursele financiare alocate, cât și standardele de cost stabilite de prevederile legale. 
31 Locuințe de serviciu pentru medici (proiectare și execuție)  Contractul este încheiat, Nota de fundamentare privind suplimentarea fondurilor alocate pentru această investiției este elaborat și predat. 
32 Alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate (program multianual) Hotărârea privind programul pentru anul 2016 este aprobat. 
33 Refacere DJ 136B, km 21+900 (proiectare + execuție) În prezent sunt elaborate studiul geotehnic și expertiza geotehnică, iar contractantul ne-a informat despre faptul că elaborarea DALI și a proiectului tehnic, precum și executarea lucrărilor, necesită fonduri financiare semnificativ mai mari.
34 Platformă de gestionare a investițiilor din județul Harghita Elaborarea Caietului de sarcini este în curs.
35 Servicii de consultanță la lucrările de drumuri din județul Harghita pentru anul 2016-2017 Contractul a fost încheiat și înregistrat în data de 6 aprilie 2016.
36 Construire pod pe DJ 123F, pod peste raul Olt, Ciba - Ciceu S-a emis Ordinul de reîncepere a lucrărilor cu data de 16 martie 2016 și în prezent se lucrează.
37 Centrală termică la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş Lucrare terminată, Comisia de recepție la terminarea lucrărilor a fost numită, dar recepția la terminarea lucrărilor a fost amânată. 
38 Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comăneşti - Mărtiniş, km 10+150-16+775 (execuție) Documentația tehnico-economică a investiției a fost aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean nr. 266/27.11.2013, iar proiectul tehnic cu Hotărârea nr. nr. 97/30.04.2014. Pentru această lucrare nu a fost solicitată Autorizație de construire, iar Certificatul de urbanism elaborat și-a pierdut valabilitatea. În vederea întocmirii documentațiilor necesare achiziției publice pentru contractarea lucrărilor este necesar clarificarea sectoarelor de drum incluse în proiect. A fost obținut răspunsul proiectantului privind clarificarea pozițiilor kilometrice.
39 Proiectare pod pe DJ 127A, km 54+690, Valea Rece Elaborarea propunerii Temei de proiectare (inclusiv obținerea Certificatului de urbanism) este în curs.  
40 RK canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş În prezent este în curs de revizuire partea economică a documentației tehnico-economice, urmând ca după finalizarea acesteia să fie avizată de către Comisia tehncio-economică din cadrul Consiliului Județean Harghita.
41 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C Soimosu Mic- Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484, sectorul 7+518-12+362 Pentru acest sector de drum au fost încheiate două contracte de execuție.                      1. Lucrările aferente primului contract, cuprinzând sectorul 7+518-8+478, au fost finalizate, recepționate și achitate.                                            2. Lucrările aferente celui de al doilea contract, cuprinzând sectorul 8+478-12+362, sunt sistate. Executantul lucrărilor solicită elaborarea unei dispoziții de șantier în vederea adaptării proiectului tehnic la condițiile de pe teren, solicitare care a fost transmisă dirigintelui de șantier. Totodată, Ocolul Silvic Homorod ne-a semnalat faptul că pe sectorul 10+000-10+400 drumul județean are o lățime de doar 4m, iar pentru modernizarea drumului județean având lățimea de 7m este necesar scoaterea definitivă a terenurilor necesare din fondul forestier național. Până la clarificarea situației juridice a terenurilor necesare continuării și finalizării investiției, pe sectorul 10+000-10+400 este interzisă efectuarea lucrărilor de modernizare.
42 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C Soimosu Mic- Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484, sectorul 12+362-15+484 Elaborarea documentațiilor necesare pentru achiziționarea publică a lucrărilor este în curs. Pe sectorul de drum de aprox. km 12+000-12+600 există următoarele probleme: 1. existența conductei magistrale de gaz natural, pentru care este necesar elaborarea unui proiect de protecție în vederea obținerii avizului favorabil de la Transgaz. Porțiuni de conducte de gaz neprotejate există și pe sectorul 9+673-12+560, iar proiectul de protecție trebuie să includă toate porțiunile necesare a fi protejate în vederea obținerii avizului favorabil. 2. Sectorul de drum proiectat nu coincide cu traseul drumului județean, prin urmare este necesar reproiectarea acestuia.
43 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podul pe DJ 134A, km 35+300, încadrat ca DJ 134C, km 0+950 (proiectare și execuție) Proiectarea lucrărilor s-a încheiat, toate documentațiile tehnice au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Harghita. Există Autorizație de construire. S-a emis Ordinul de începere pentru data de 20 iulie 2016, cotele ISC au fost achitate.
44 Zid de sprijin pe DJ 127A (proiectare +execuție) Pe parcursul eliberării Certificatului de Urbanism s-au constatat neconcordanțe privind pozițiile km ale zidurilor de sprijin de către Direcția Arhitect-șef, care au fost clarificate cu ajutorul expertului tehnic. Totodată, este necesar suplimentarea fondurilor alocate pentru această investiție, având la bază estimarea expertului tehnic.
45 Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), Județul Harghita Documentația necesară achiziției publice este finalizată și predată către Compartimentul achiziții publice.
46 Achiziţionare sistem de calcul în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868 LOT 2 Contract de furnizare încheiat.
47 Achiziționare materialelor specifice activităţilor de monitorizarea speciilor şi habitatelor pentru întărirea capacității instituționale a administrației ariei protejate în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868 Contract încheiat.
48 Servicii de publicitate în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868   Contract în derulare.
49 Proiectare și realizare infrastructura de vizitare - traseu eco-didactic în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868   Se solicită eliminarea acestei activități din proiect.
50 Servicii audit financiar în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868   Contract încheiat.
51 Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018 - studiu privind evaluarea impactului asupra mediului Planul de Management Integrat revizuit a fost aprobat de către APM Neamț.
52 Servicii de organizare sesiuni de instruire în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868   Contractul de servicii este încheiat, sesiunile de instruire se vor desfășura în perioada 12-29 iulie 2016.
53 Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650 (proiectare) Tema de proiectare este elaborată, s-a obținut Certificatul de urbanism. Prin certificatul de urbanism sunt solicitate avize de la CNADNR, TransGaz și CFR, prin urmare fondurile alocate pentru proiectarea investiției nu sunt suficiente.
54 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (proiectare) S-a finalizat Tema de proiectare. Documentația a fost predată Compartimentului de achiziții publice.
55 Modernizare drum județean DJ 123D: Sâncrăieni - Sântimbru Băi km 4+200 - 16+000 Pe baza proiectului de modernizare a drumului județean DJ 123D, sector km 4+200 -16+000 au fost încheiate două contracte de lucrări: un contract pentru sectorul km 4+200-5+200 și un contract pentru sectorul 5+200-10+000. Pe sectorul km 4+200-5+200 lucrările sunt sistate, iar pentru sectorul 5+200-10+000 a fost emis un Ordin de începere începând cu data de 16 martie 2016, dar executantul ne-a semnalat faptul că din cauza neconcordanțelor dintre proiectul tehnic și situația din teren (cantitate insuficientă de material necesar pentru modernizarea drumului), execuția lucrărilor nu poate fi continuată.
56 Servicii de publicitate și informare necesare finalizării proiectului ”Reabilitare DJ 132, lim. jud. Brașov - Ocland - Merești - Lueta - Vlăhița, km 18+220 - 47+085” Panourile și plăcile permanente sunt montate, pliantele au fost elaborate. Actul adițional la contractul de publicitate privind prelungirea duratei contractului a fost încheiat.
57 Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc Lucrările contractate cu S.C. Fundamenta S.R.L. nu se desfășoară conform prevederilor contractuale, prin urmare am transmis o adresă către Direcția generală administrație publică locală privind efectuarea demersurilor necesare rezilierii acestuia.                                                                                                    
58 Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc (modificarea tubulaturii instalațiilor de ventilare) Lucrările de tubulatură sunt în execuție, durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită până la data de 29 iulie 2016. 
59 Reabilitare podeț pe DJ 123C, km 1+856 (proiectare și execuție) Investiție neîncepută, este necesar analizarea posibilității reabilitării podețului din fondurile alocate pentru întreținerea drumurilor județene.
60 Reabilitare sistem rutier pe DJ 138A, km 0+000-6+600 (proiectare) Elaborarea propunerii Temei de proiectare (inclusiv obținerea Certificatului de urbanism) este în curs, urmând ca împreună cu consultantul în domeniul proiectării și executării lucrărilor de infrastructură Tema de proiectare să se finalizeze.
61 Reabilitarea DJ 132  Executantul lucrărilor a notificat terminarea lucrărilor contractate și a solicitat recepționarea acestora.
62 Modernizare drum județean DJ 136A, Atia - DN 13A, km  21+900 - 27+960 Pentru sectorul 21+900-22+900 există contract de execuție din anul trecut, dar lucrările nu au fost începute din cauza unor neconcordanțe dintre proiect și situația din teren. Aceste probleme au fost rezolvate cu ajutorul proiectantului prin Dispoziții de șantier, prin urmare Ordinul de începe a fost emis începând cu data de 21 iulie 2016, și în prezent se lucrează. Totodată, mai este necesară elaborarea documentațiilor tehnice privind pozițiile kilometrice clarificate pe ambele sectoare de drum, iar odată cu începerea execuției a apărut deja necesitatea rezolvării unor probleme tehnice, care vor fi soluționate prin Dispoziții de șantier. În vederea demarării procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare pentru sectorul 22+900-27+960, am solicitat de la proiectantul lucrărilor lista cantităților de lucrări revizuite, respectiv o Dispoziție de șantier privind lățimea drumului de executat.
63 Consolidare sistem rutier pe DJ 153C, km 51+150-69+449, de la lim. jud. Mureș până la sfârșitul covorului asfaltic existent, sector km 63+450 - 62+751  Lucrarea a fost finalizată în data de 01.06 2016, procesul verbal la terminarea lucrărilor este în curs de semnare și înregistrare. Situația de lucrări finală împreună cu factura aferentă este depusă.
64 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect) Proiectul inițial a fost elaborat în anul 2011, iar solicitarea unei oferte de preț pentru actualizarea proiectului (inclusiv avize noi solicitate prin Certificat de urbanism nou) este în curs.
65 Modernizarea sistemului rutier pe DJ 153D, intre km 2+000 - 4+200, Etapa I - Terasamente, fundatii si Etapa II (proiectare si executie) Lucrările au fost sistate pe timp de iarnă, iar după emiterea Ordinului de reîncepere a lucrărilor executantul a semnalat faptul că fără o Dispoziție de șantier elaborat și aprobat nu poate continua lucrările. Totodată, între timp starea drumului s-a modificat și s-a deteriorat semnificativ din cauza lucrărilor efectuate la depozitul regional de deșeuri, prin urmare lucrările nu se pot continua conform proiectului tehnic aprobat. Menționăm că factura emisă de către proiectant pentru proiectul tehnic nu a fost achitată încă. 
66 Modernizarea sistemului rutier pe DJ 153D, intre km 2+000 - 4+200, Etapa II Lucrările sunt sistate și pot fi începute numai după terminarea execuției etapei I.
67 Refacere DJ 134A, km 55+300 - 55+800 (proiectare + execuție)  DALI aferent investiției a fost elaborată și predată, dar este necesar completarea acestei documentații de către proiectant cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism. DALI a fost analizată de către CTE în ședința din data de 22 martie 2016. 
68 Consolidare zid de sprijin pe DJ 121 G A fost transmis un Ordin de reîncepere a lucrărilor sistate începând cu data de 16 martie 2016, în prezent se lucrează.
69 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru ”Realizarea documentației și derularea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de administrare a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol în format electronic”, implementate în cadrul proiectelor având Cod SMIS 48427, 48429 și 48432, respectiv pentru ”Realizarea documentației și derularea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de administrare și mentenanță pe o perioadă de un an a sistemului complex de e-guvernare la Consiliul Județean Harghita”, implementat în cadrul proiectului având Cod SMIS 14211 Documentația pentru achiziția publică a acestor servicii este în curs de elaborare.
70 Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și la rețeaua exterioară de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (inclusiv instalații cu hidranți de incendiu exteriori) a Centrului inovativ de dezvoltare economică - Harghita Business Center, Incubator de afaceri, Centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorheiu Secuiesc (proiectare și execuție) Având în vedere faptul că pe parcursul execuției lucrărilor s-au schimbat prevederile privind securitatea la incendiu a construcțiilor, este necesar actualizarea avizului emis înainte de executarea lucrărilor în conformitate cu recomandările ISU, după care se va elabora documentația necesară pentru cumpărarea directă a racordării.
71 Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (proiectare și execuție) Documentația pentru achiziția publică a proiectării și executării acestor lucrări este în curs de elaborare.
72 Achizitionarea serviciilor de consultanta in domeniul managementului de proiect, pentru proiectul ”Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita” cod SMIS 48429 Contract finalizat, este necesar eliberarea garanției de bună execuție.
73 Serviciul de proiectare sistem informatic, analiza cerinţelor, Achiziționarea soluției informatică și componente hard, realizare LAN si instruire pentru proiectul  ”Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita” cod SMIS 48429 Contract finalizat, intrat în perioada de sustenabilitate în care este necesar urmărirea prevederilor contractuale referitoare la perioada de mentenanță a sistemului informatic.
74 Executia depozitului de deseuri Remetea Contract finalizat.
75 Proiectare si executie statie de sortare si statie de compostare Remetea Contract finalizat.
76 Proiectare si executie pentru statiile de transfer din Miercurea Ciuc si Corund si cele 8 centre de colectare Contract în derulare, cu excepția lucrărilor din comuna Corund (unde nu se lucrează) și municipiul Miercurea Ciuc (unde se lucrează).
77 Proiectare si executie pentru inchiderea si ecologizarea a 6 depozite de deseuri neconforme Contract finalizat.
78 Asistenta tehnica pentru sprijin in managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita" Contract în derulare.
79 Proiectare și execuție pentru drumurile de acces şi asigurarea utilităţilor pentru Centrul de management al deșeurilor Remetea, stațiile de transfer şi centrele de colectare Miercurea Ciuc şi Corund, centrele de colectare selectivă Gheorgheni, Bălan, Toplița, Cristuru Secuiesc și Vlăhița, precum și ecologizarea a două depozite neconforme (Băile Tușnad și Vlăhița) din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita” Contract în derulare.
80 Campanie de informare si constientizare publica Contract finalizat.

 

 

  Folyamatban levő beruházások 2014 -2015
Sorszám Beruházás neve Beruházás aktuális állapota
11 Lucrare DJ 132   lucrările au fost terminate; constructorul a comunicat terminarea lucrărilor
10 Servicii de publicitate în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868 a fost organizat o şedinţă de Consiliu Consultativ; o şedinţă de Consiliu Ştiinţific; este în curs realizarea materialelor publice
9 Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa II - Furnizare stâlpi lucrarea este finalizată, recepţia lucrărilor a fost realizată; hotârărea a fost aprobată; a fost efectuat darea în administrare a cotei părţi a lucrării, au fost semnate contractele de administrare şi a protocolului;
8 Proiectare si executie pentru statiile de transfer din Miercurea Ciuc si Corund si cele 8 centre de colectare  S-a făcut recepția la terminarea lucrărilor pentru cele 5 centre de colectare selectivă a deșeuirolor: Toplița, Bălan, Gheorgheni, Vlăhița și Cristuru Secuiesc.
7 Modernizare drum județean DJ 123D: Sâncrăieni - Sântimbru Băi km 4+200 - 16+000 lucrările sunt sistate; au fost depuse decontările pentru contractele aferente 
6 Achiziţionare echipamente GIS în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018”, cod SMIS-CSNR 36868 LOT 1 contravaloarea echipamentelor a fost plătită
5 Proiectare si executie pentru inchiderea si ecologizarea a 6 depozite de deseuri neconforme Au fost terminate lucrările de relocare a deșeurilor din Cristuru Secuiesc la depozitul de deșeuri din Miercurea Ciuc. Urmează ecologizarea amplasamentului. A fost eliberat de deșeuri amplasamentul viitorului stații de transfer, la depozitul din Miercurea Ciuc. Bălan: S-a terminat transportul deșeurilor, deșeurile din jurul depozitului au fost înzăpezite, dar se așteaptă momentul adunării lor. Gheorgheni: A început betonarea șanțului de drenaj a apelor pluviale și pregătirile pentru realizarea împrejmuirii amplasamentului.
4 Alimentarea cu apă a localităţii Păuleni, comuna Lupeni- etapa I contractul este finalzat; a fost depusă documentaţia de plată parţială 
3 Executia depozitului de deseuri Remetea Continuarea lucrărilor din săptămâna trecută.
2 Centrală termică la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş s-a ajuns la faza finală; recepţia finală s-a amânat din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile
1 Proiectare si executie statie de sortare si statie de compostare Remetea Continuarea lucrărilor din săptămâna trecută.

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2019, március»
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
FACEBOOK

Projektek
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank
 

 

 

 

 

ENSIE

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774